Suomeksi | På svenska | In English | Palaute | HallintaKoulutusvastaava 2021


Bridgeliiton koulutustukijärjestelmä 2018

Bridgeliiton koulutustukijärjestelmä alkaen 31.1.2019

1. Suomen bridgeliiton jäsenkerhot voivat hakea liitolta tukea bridgen peruskurssien järjestämiseen. Tuen tarkoituksena on helpottaa kerhojen kurssien järjestämistä sekä tehdä kursseista taloudellisesti saavutettavampia osallistujille ja lisätä systemaattista tiedottamista kursseista. Tuki kohdistetaan peruskurssien järjestämiseen, mutta tarkoituksena on tukea kerhon koko koulutustoimintaa.
2. Kerho saa päättää sen, käytetäänkö tukea kurssikirjojen hankintaan, muun opetusmateriaalin hankintaan, kurssin mainostukseen, korvauksiin vetäjille, tilojen vuokraan tai muuhun bridgen pelaamista lisäävään toimintaan. Kerho päättää korvauksista ja hoitaa maksut. Liitolle ei synny työnantajavelvoitteita eikä vastuita.
3. Suomen bridgeliiton koulutustuki on 250 euron kiinteä apuraha, jonka hakijana ja saajana on aina kerho.
4. Kerho voi saada maksimissaan yhden koulutustuen vuodessa.

5. Hakeminen: Jäsenkerho voi hakea koulutustukea, kun kurssiaika, paikka ja vetäjät ovat varmistuneet. Kurssia johon tukea haetaan, tulee mainostaa myös liiton verkkosivuilla. Tukea voi hakea joko takautuvasti tai ennakkoon. Liite nro 1 sisältää hakemuksessa tarvittavat tiedot.
6. Helsingissä Suomen bridgeliitto tarjoaa Bridge Areenalla ilmaisen kurssi- ja harjoituspelitilan jäsenkerhojen järjestämille ja ehdot täyttäville kursseille. Muualla kerhot itse huolehtivat tiloista.
7. Kurssi- ja vapaamuotoisia harjoituspelikertoja tulee liiton tukemilla kursseilla olla yhteensä vähintään 15 kertaa. (esim. 9 varsinaista kurssi- ja 6 harjoituspelikertaa tai 6 kurssi ja 9 harjoituspelikertaa. Harjoituspelit ovat vapaamuotoisia pelejä, joissa jaoista voi keskustella ja kysyä jaoista vapaasti.)
8. Liiton tukeman kurssin hinnan tulee olla kohtuullinen.

9. Raportointi: Osallistujien nimet ja yhteystiedot (sähköpostiosoite) toimitetaan kurssin jälkeen Bridgeliitolle. (Osoitteisiin kohdistetaan bridgekoulutuksen kehittämistä palveleva kysely. Kurssin järjestäjä varmistaa luvat osoitteiden luovutukseen Bridgeliitolle.)

10. Kriteerit: Apurahaa myönnetään määrärahojen puitteissa, ensisijaisesti uusille hakijoille. Eli jos kerho on saanut apurahaa edellisenä vuonna, menevät uudet hakijat ohi. Mikäli tuetulta kurssilta/kursseilta ei ole jäänyt pelaajia (eli jäseniä) ensimmäisen jäsenmaksuvuoden jälkeisenä vuotena (eli eivät maksa jäsenmaksua toistamiseen), voidaan tätä myös käyttää perusteena apurahojen jaossa myöhemmin. Jos kurssi ei toteudu tai osallistujia on riittämätön määrä (alle neljä) rahoituksen katsotaan kattavan myös seuraavan, kerhon toteuttaman ja toteutuneen kurssin. Jos vetäjä saa palkkaa tai korvausta muualta (esim. oppilaitos), apurahaa ei myönnetä. Mikäli kriteerit täyttäviä yhtä hyviä hakemuksia on enemmän kuin määrärahoja voidaan myöntää, kortti ratkaisee tuen saajan.

11. Jakaminen: Bridgeliiton toiminnanjohtaja tekee koulutustuen jakopäätökset ja hoitaa maksatuksen sekä seurannan yhdessä toimistosihteerin kanssa edellä mainittujen ohjeiden mukaisesti ja informoi päätöksistä hallitusta. Hakemukset käsitellään liukuvasti vuoden aikana, ja viimeistään kuluvan vuoden joulukuun loppuun mennessä.. Koulutustuki maksetaan jäsenkerhon tilille.

12. Seuranta noin vuoden päästä: Montako uutta jäsentä kurssilta on jäänyt (Bridgeliiton jäsenrekisteristä).

Liite 1. Koulutustukihakemuksessa vaadittavat tiedot
(Hakemukset lähetetään liiton toiminnanjohtajalle ja toimistosihteerille)
1. Hakija (Kerhon nimi)
2. Kurssiaika, kurssipäivät, harjoituspelit
3. Kurssipaikka
4. Kurssin hinta osanottajille
5. Kurssin vetäjä/ilmoittautumisten vastaanottaja
6. Kurssin oheismateriaalit (esim. kirja/tulosteet)
7. Kerhon puheenjohtaja
8. Kerhon tili
9. Lisätietoja kurssista (esim. www-sivuja)

Tämä koulutustukijärjestelmä on hyväksytty SBL:n hallituksen kokouksessa 31.1.2019 ja korvaa aiemmin hallituksen kokouksissa 2017 ja 2018 tehdyt päätökset ja astuu voimaan 31.1.2019.

Kerhon/piirin etusivulle

Nyt kaikki toimikunnat | palaa etusivulle